Konsthögskolan i Malmö

Konsthögskolan i Malmö bedriver sedan 1995 konstnärlig utbildning med en stark internationell profil. Konsthögskolan är en institution inom Lunds universitet och utgör tillsammans med Musikhögskolan och Teaterhögskolan den Konstnärliga fakulteten i Malmö.

Konsthögskolan i Malmö erbjuder kvalificerade konstnärliga utbildningar på kandidat- och masternivå för blivande konstnärer. Konsthögskolan har också en välrenommerad forskarutbildning. Undervisningen är inte uppdelad enligt konstnärliga inriktningar. Som student har du möjlighet att röra dig fritt mellan olika konstnärliga uttrycksformer eller fördjupa dig i en specifik uttrycksform. Under studietiden har du stora möjligheter att utveckla ditt konstnärskap och en stark yrkesidentitet. Du kommer finnas med i nya inspirerande sammanhang och få redskap att utveckla ditt kritiska tänkande. För att kunna utveckla dina färdigheter har du tillgång till konsthögskolans lokaler, din egen ateljé eller det gemensamma arbetsrummet dygnet runt.

Konsthögskolan erbjuder välutrustade verkstäder för arbete med trä, metall, gips, plast, lera, betong, foto, video och data. Här finns stora projektateljéer, bibliotek och föreläsningssal samt studenternas egna ateljéer och ett gemensamt arbetsrum för studenterna vid masterprogrammet i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier. Konsthögskolan ger även ett doktorandprogram i fri konst, ett program som främst vänder sig till internationellt verksamma konstnärer och som ges på den konstnärliga fakultetens forskningscentrum, Inter Arts Center. Programmet intar en central position när det gäller aktuell konstnärlig forskning.

I våra utbildningar erbjuder vi studenten möjligheten att arbeta med internationellt verksamma konstnärer och pedagoger. Lärarnas expertis täcker ett brett spektrum av intressen och medier där den individuella handledningen av studenten är central. Undervisningen sker oftast på engelska. Studenternas engagemang och påverkan på utformandet av utbildningen ges hög prioritet. 2014 tilldelades Konsthögskolan i Malmö omdömet mycket hög kvalité för både sitt kanditat- och masterprogram i Universitetskanslerämbetets (UKÄ) kvalitetsutvärdering av all högre konstnärlig utbildning i Sverige.  Läs mer.

Konsthögskolan samarbetar med ett flertal andra konstutbildningar världen över och har med åren byggt upp starka nätverk. Utbildningen vid Konsthögskolan i Malmö gynnas även av det aktiva konstklimatet i Öresundsregionen med sina många gallerier, museer och andra konstinstitutioner inom en utpräglat kosmopolitisk kontext. Gästföreläsningar med internationellt verksamma konstnärer, kritiker och curatorer samt olika former av samarbetsprojekt är viktiga delar av Konsthögskolans verksamhet.

Flera av våra utexaminerade elever från Konsthögskolan i Malmö har blivit framgångsrika konstnärer som rönt ett stort internationellt erkännande.

Från och med höstterminen 2018 är Konsthögskolan belägen på tre adresser i Malmö; Båghallarna på Föraregatan 4, i Kulturhuset Mazetti på Bergsgatan 29 och i kvarteret Dimman på Bergsgatan 20. De nya lokalerna innehåller välutrustade verkstäder för arbete med trä, metall, gips, plast, lera, betong, fotografi, rörlig media och 3D. I lokalerna finns också stora projektateljéer, bibliotek, undervisningssalar och föreläsningssal, egen ateljé till var och en av 70 studenter på programmen i fri konst samt ett gemensamt arbetsrum för studenter vid masterprogrammet i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier. Studenterna har tillgång till sin ateljé eller sitt gemensamma arbetsrum under hela året, dygnet runt, liksom till flertalet verkstäder.  Läs mer om våra lokaler här.

Historik

Konsthögskolan i Malmö inrättades 1995 av Lunds universitet. Utbildningen förlades till f.d. Mellersta Förstadsskolan i centrala Malmö, en byggnad som år 1900 ansågs som en förebild för modern skolarkitektur.

I Lunds universitets direktiv till den nya skolan ingick önskemål om att skolan skulle vara interdisciplinär och internationell. Skolan blev den första skolan i Sverige som aktivt undvek den s.k. professorsskolemodellen. Det skapades inga avdelningar på skolan och man ville ha så horisontella hierarkier som möjligt. Centralt var också kravet på studentens självständighet. Fortfarande är det så att det är på studentens initiativ som möten med lärare äger rum.

Konsthögskolan ville så mycket som möjligt använda sig av lärares och professorers konstnärliga kompetens. Därför finns det fortfarande ingen administration i lärarnas och professorernas tjänster. Skolan önskade också underlätta för lärare och professorer att fortsätta sina konstnärliga karriärer och kunna delta i stora internationella sammanhang. Därför kom och kommer lärare och professorer till skolan under vissa perioder så att de kan frigöra tid för sitt konstnärliga arbete. För att vidga möjligheterna för studenterna att få ett brett spektrum av konstnärlig handledning infördes också 1996 de så kallade externa handledarna. Externa handledare är internationellt verksamma konstnärer som kommer fem gånger per år till skolan.

Sedan 1996 publicerar Konsthögskolan i Malmö årsböcker som synliggör studenternas arbeten. Se tidigare årsböcker här.

Konsthögskolan i Malmö var den första konsthögskola i Sverige som inbjöd extern medverkan vid examination 1996. Skolan ville säkerställa både sin kvalitet i ett internationellt sammanhang och förstärka studenternas möjlighet att bli korrekt bedömda. De externa examinatorerna har företrädesvis varit internationellt verksamma curatorer som Bart de Baere, Charles Esche, Lynne Cooke, Carolyn Christov-Barkagiev, Maria Lind, Iwona Blazwick, Dirk Snauwert, Jürgen Bock, Robert Storr, Sabine Folie, Brigitte Franzen, Lisa Le Fevre, Martin Clark, Lolita Jablonska, Jochen Volz, Mats Stjernstedt, Jens Fänge, Abraham Cruz-villegas, John Peter Nilsson, Martin Clark, Filipa Oliveira, Georgia Holz, Kirsty Bell, Marianne Thorp och Oscar van den Boogard.

Konsthögskolan fick ett masterprogram i fri konst 2002, samtidigt som doktorsprogrammet i fri konst inrättades. Som första konsthögskola i Sverige utexaminerades tre doktorer 2006: Sopowan Boonimitra, Miya Yoshida och Matts Leiderstam.

Kandidatprogramment i fri konst inrättades 2007.

Critical Studies inrättades först som en ettårig påbyggnadsutbildning 2001, startad av Simon Sheikh. Det blev ett tvåårigt masterprogram 2008–10. Det tvååriga masterprogrammet Critical & Pedagogocal Studies startades 2011 med Maj Hasager som lektor och programansvarig. Programmet har under hösten 2019 omarbetats till en konstnärlig masterutbildning i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier, ett tvåårigt utbildningsprogram på heltid. Programmets syfte är att förbereda bildkonstnärer till att definiera och formulera ett forskningsprojekt i fri konst som syftar mot antagning till ett doktorandprogram i fri konst.

Under konsthögskolans tid har följande verkat som professorer och lärare vid skolan: Lars Nilsson, Charlotte Gyllenhammar, Annette Abrahamsson, Niels Bonde, Axel Lieber, Jimmie Durham, Sophie Tottie, Jens Fänge, Andrea Geyer, Matthew Buckingham, Simon Sheikh, Annika Eriksson och Haegue Yang.

Externa handledare under åren har varit Sigurdur Gudmundsson, Berend Strik, Cecilia Edefalk, Voobe de Gruyter, Eva Löfdahl och Olav Christopher Jenssen.

Gertrud Sandqvist var rektor för Konsthögskolan 1995–2007 samt 2011-2020. Anders Kreuger var föreståndare vid konsthögskolan 2007–10.