Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Din utbildning

Som student väljer du kurser varje termin från vårt kursutbud. Kurserna ligger inom områdena konstnärligt skapande, teori, och teknik. En termin ska bestå av både kurser och eget konstnärligt arbete.

Utbildningsplan KAFKO, Konstnärligt masterprogram i fri konst, 120 högskolepoäng 
Utbildningsplan KGFKO, Konstnärligt kandidatprogram i fri konst, 180 högskolepoäng 

Din utbildning bör bestå av ca 50 % kurser och 50 % eget konstnärligt arbete, men den exakta fördelningen kan variera något utifrån studentens individuella behov. Denna fördelning av högskolepoäng mellan kurser och eget konstnärligt arbete ska uppfyllas sett över studieprogrammets helhet. Studenterna förväntas dessutom delta i Konsthögskolans årsutställning. Samtliga nya studenter förväntas också visa verken som de lämnade in i samband med sin ansökan i en grupputställning med nya studenter

Alla studenter söker och antas till ett visst antal kurser, och får antagningsbesked när urvalet har gjorts. Om du av någon anledning inte kan fullfölja ditt deltagande i en kurs som du antagits till, eller ångrar ditt val, så måste du avregistrera dig. Efter deadline kan avregistrering inte längre ske, och alla studenter måste delta i de kurser som de antagits till eller gå miste om poäng.

Betyg

Kursbetyg sätts enligt en skala som omfattar graderna underkänd och godkänd, och baseras huvudsakligen på deltagande, utförda uppgifter samt närvaro.

Kursexaminator är den person som ansvarar för utbildningen på kursen, och betyget rapporteras in när kursen har avslutats och all närvaro registrerats. Den vanligaste examinationsformen på Konsthögskolan i Malmö är deltagande (minst 80 % närvaro), men även andra examinationsformer förekommer (t.ex. skriftliga examinationer). Studenter har rätt till omtentamen, som normalt sker i form av kompletterande kursuppgifter. Examinatorn avgör examinationsformen för varje enskild kurs. Allmänt sett krävs minst 80 % närvaro för godkänt betyg, men i vissa fall kan det förekomma att studenter gör kompletterande uppgifter för att kompensera för bristande närvaro. Studenter som har missat för många undervisningstillfällen ska kontakta kursansvarig lärare för att diskutera hur komplettering kan ske. För att erhålla 100 % närvaro för ett undervisningstillfälle måste du komma i tid och stanna under hela lektionen. Obs! Det är inte tillåtet att ”checka in” och sedan lämna lektionen efter en liten stund! Studenter som underkänns på en kurs p.g.a. hög frånvaro kan inte ersätta uteblivna högskolepoäng med eget konstnärligt arbete.

För att utbytesstudenter ska kunna bedömas och betygsättas måste de ha deltagit i minst en kurs per termin samt minst ett ateljébesök per månad, antingen med skolans egna lärare eller med de externa handledarna. 

Eget konstnärligt arbete

Konsthögskolan i Malmö har inga avdelningar, och ingen uppdelning av undervisningen efter olika konstnärliga discipliner. Undervisningen utgörs huvudsakligen av individuell handledning och studentens eget konstnärliga arbete. Studenter erbjuds flera tillfällen att träffa ett stort antal olika lärare, både Konsthögskolans egen personal och externa gästhandledare, för att få enskild handledning. Ateljébesöken sker på studenternas egna initiativ, i enlighet med deras egna fria val. Därför är det viktigt att studenterna planerar sina ateljébesök noga inför varje termin.

För att erhålla poäng för kurserna i eget konstnärligt arbete måste studenterna ha deltagit i minst två ateljébesök per termin, vid vilka antingen Konsthögskolans egen personal eller en extern handledare närvarat. Notera att det för godkänt betyg krävs deltagande vid minst ett ateljébesök med någon av Konsthögskolans professorer. 

Ateljébesök är ett av Konsthögskolans viktigaste pedagogiska redskap, och utgör därför ett obligatoriskt moment för erhållande av godkänt betyg i kurserna i eget konstnärligt arbete. Därmed är det av yttersta vikt att du anmäler dig till, och deltar i regelbundna ateljésamtal med Konsthögskolans lärare. I början av varje läsår har alla återvändande studenter ett enskilt möte med Konsthögskolans rektor samt någon av professorerna för att diskutera sina planer.

Betygen i eget konstnärligt arbete grundas i huvudsak på lärarnas bedömningar från ateljébesöken. För att säkerställa att betyg sätts rättvist och i enlighet med utbildningsplanen följs ateljébesöken upp genom en granskning av ateljébesökslistorna och rapporter från lärarna. Varje termin sammanträder kollegiet för att utvärdera de enskilda studenternas framsteg, och diskutera studenternas arbete i syfte att utreda hur lärarna på bästa sätt kan främja deras fortsatta utveckling. Det är handledarens ansvar att i förväg meddela studenter som riskerar att bli underkända.

Konsthögskolans lärare har oftast fullbokade scheman, vilket innebär att det är väldigt viktigt att du som student håller avtalade tider och faktiskt är på plats när de har bokat ateljébesök. Studenter som av någon anledning inte kan genomföra ett bokat ateljébesök ska därför meddela ansvarig lärare om detta genom att antingen ta bort sitt namn från listan eller kontakta administrationen. Information om ateljébesök förmedlas via e-post,så håll koll på din inkorg.