Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Våra doktorander

Konsthögskolan i Malmö erbjuder en fyraåriga forskarutbildning för yrkesverksamma konstnärer och curatorer som ger en doktorsexamen i fri konst. Vi har sex doktorander som alla ägnar sig åt olika konstnärliga praktiker.

Sven Augustijnen

Syftet med min doktorsavhandling Archival Procedures, Unresolved Processes: An Anthropophagy of History, är att arbeta med och genom ett stort och mångfacetterat konstprojekt som för närvarande är under utveckling. På olika sätt handlar detta projekt om föga utforskade sprickor i en modern historia som sträcker sig från andra världskriget och den nya politiska världsordning som uppstod ur det, till Israels födelse och den palestinska konflikten, det kalla kriget, avkoloniserings- och nykoloniseringsprocesser, revolutionära rörelser och kontrarevolutioner. Samtidigt som projektet har sitt ursprung i det förflutna, har det en resonansbotten i dagens globala sammanhang: Fierté Nationale fokuserar på FAL-gevärets komplexa materiella, symboliska och ideologiska betydelse och historia; hur geväret har använts på båda sidor av det ideologiska spektrumet under kalla kriget och genom kopplingarna mellan den belgiska vapenindustrin baserad i Vallonien och de i Sydafrika och Israel, bland annat.

Här kan du läsa en längre text på engelska om Svens forskning

Sven Augustijnens profil i Lunds universitets Forskningsportal

Yael Bartana

Kärnfrågan i min avhandling är tvetydighetens roll i mitt arbete.När jag konfronterades med diskursen om traumats inverkan på samtida politik började jag känna att det fanns gränser för den politiska diskurs som jag var instängd i. Jag kände att jag behövde en ny strategi som kunde hjälpa mig att utforska ämnet eller prata om det på ett annat sätt. Den känslan fick mig att skapa tvetydighet och oklarheter i de bilder och filmer jag utvecklade och i den röst som jag ville artikulera. Det var ett sätt att komma bort från den fängslande, förutsägbara och mycket begränsande diskursen om att veta svaren och känna till frågorna.Genom att titta på mina projekt - The Polish Trilogy (2007-2011) och Light to the Nations (2023) - som fallstudier frågar jag mig om mångtydighet som metod kan hantera nationalism, trångsynthet, extremistiska tendenser och konstruktionen av ett nationellt medvetande?

Här kan du läsa en längre text på engelska om Yaels forskning

Yael Bartanas profil i Lunds universitets forskningsportal

Jürgen Bock

Med utgångspunkt i Maumaus historia, en konstinstitution i Lissabon som ägnar sig åt utbildning, kuratering och produktion, är mitt mål att få en större förståelse för hur konst och konstutbildning - med sin inneboende kritik - har förändrats under de senaste 25 åren. Min forskning syftar till att undersöka i vilken utsträckning Maumaus historia kan anses spegla utvecklingen i den bredare konstvärlden från 1990-talet och framåt. Projektet undersöker om Maumaus har kunnat erbjuda ett alternativ till en alltmer accelererad värld av "kulturindustrier" eller paradoxalt nog kan förstås som en institution som har möjliggjort det system som den motsätter sig. Jag funderar över de specifika socioekonomiska och politiska omständigheter under vilka Maumaus har kunnat utvecklas, och vad dessa omständigheter - påträffade och erkända eller medvetet skapade - i sin tur har både möjliggjort och förhindrat. 

Här kan du läsa en längre text på engelska om Jürgens forskning

Jürgen Bocks profil i Lunds universitets forskningsportal

Bouchra Khalili

Dktorandprojektet tar sin utgångspunkt i min praktik inom film och video. Sedan början av 2000-talet har jag ägnat mig åt att skapa verk som genom en samarbetsmetod undersöker hur filmiska former kan skapa ett utrymme för subjekt som osynliggörs av nationalstatsmodellen: statslösa medborgare, individer som tvingas korsa gränser illegalt, papperslösa arbetare, andra klassens medborgare från invandrarhärkomst i länder i det globala nord. Genom min praktik vill jag föreslå former av tillhörighet som är befriade från de restriktiva och normativa uppfattningarna i nationalstatsmodellen, som utgår från uteslutning för att definiera "rätten att tillhöra" en politisk gemenskap.

Här kan du läsa en längre text på engelska Bouchras forskning

Bouchra Khalilis profil i Lunds universitets forskningsportal

Jacob Korczynski

Min forskning ställer frågan om hur aktiviteter, föreningar och organisering av distribution kan vara en kritisk, etisk och hållbar curatoriell praktik. Genom att göra det erkänns denna form av samarbete som två separata men sammanlänkade initiativ: att etablera och upprätthålla ett curatoriskt ramverk för en grupp konstnärer och deras distribuerade verk tillsammans, och samtidigt underlätta för deras projekt att nås, genomföras och presenteras i ett potentiellt obegränsat antal kontexter. Denna dubbla strategi ställer de curatoriska frågorna om vem och vad som ingår i distributionen tillsammans med när och var presentationen sker, vilket inramas av den övergripande frågan: varför distribution? Min bana som curator, som har lett fram till denna forskning, står i skuld till befintliga distributionsmodeller som initierats av konstnärer. Lika viktigt är att min forskning utgår från dessa nätverks pågående historia för att placera konstnärerna i centrum för min forskning utanför ett mediumspecifikt tillvägagångssätt.

Här kan du läsa en längre text på engelska om Jacobs forskning

Jacob Korczynskis profil i Lunds universitets forskningsportal

Emily Wardill

Emily Wardills konstnärskap spänner över film, video, skulptur, performance, fotografi och installation. Det är och har varit en ständig undersökning av den föreställda bilden - vad den är, vad den har använts till och hur den lämnar outplånliga spår och granatsplitter efter sig. Detta har tagit henne från exempel på entropi till fallstudier om riskbeskrivningar av bränder som tillskrivs paranormal aktivitet. Det har gått från psykoanalytiska fallstudier om negativa hallucinationer till minnespalats och deras relation till färglös vision. Från färgat glas som ett tidigt sätt att kommunicera med analfabeter ända fram till filmtekniken "dag för natt" - där man vänder på det för att reflektera över teknisk vision, föreställt kön och föreställda utopier.

Här kan du läsa en längre text på engelska om Emilys forskning

Emily Wardills profil i Lunds universitets forskningsportal

Kontakt

Gertrud Sandqvist
Programansvarig
Tel. +46 40 32 57 06
gertrud [dot] sandqvist [at] khm [dot] lu [dot] se (gertrud[dot]sandqvist[at]khm[dot]lu[dot]se)