Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bibliotek

Öppettider

Måndag - Fredag 13-16


Sommarstängt 
21 juni - 25 augusti

OBS: Det är inte möjligt att lämna tillbaka böcker som ska till Lund under denna tid.

 

 

Välkommen till Konsthögskolans bibliotek

Konsthögskolans bibliotek har runt 8000 volymer och samlingen innehåller konstnärsböcker, utställningskataloger samt böcker inom konsthistoria, konstteori och angränsande ämnen som filosofi, psykologi och sociologi.

Du kan returnera böcker i återlämningslådan som är placerad i entrén på Bergsgatan 29.

 

Kontakt

Madeleine Bergquist
Bibliotekarie
madeleine [dot] bergquist [at] khm [dot] lu [dot] se (madeleine[dot]bergquist[at]khm[dot]lu[dot]se)
+46 40 - 32 57 22
 

Besöksadress:
Bergsgatan 29 (tredje våning), Malmö
Hitta hit

Biblioteket vid Konsthögskolan i Malmö har funnits sedan 1995, då samlingen grundades i och med en donation från Einar Hansens Allhemsstiftelse. Eftersom donationen huvudsakligen var inriktad på äldre konst har biblioteket under senare år satsat på att komplettera samlingen. Detta för att kunna erbjuda studenter och lärare en samling med hög kvalitet och relevans inom samtidens internationella konstfält.

Samlingen består idag av runt 8000 volymer och innehåller konstnärsböcker, utställningskataloger samt böcker inom konsthistoria, konstteori och angränsande ämnen som filosofi, psykologi och sociologi.

Vill man som utomstående besöka biblioteket och bläddra i böckerna på plats går det givetvis bra, men kom ihåg att böckerna inte lånas ut till externa besökare. 

Hur kan jag låna från biblioteket?

Du kan skapa ett konto, hålla koll på dina lån och söka efter böcker i bibliotekskatalogen LUBcat. Du kan bara låna böcker under bibliotekets öppettider men du kan återlämna böcker under andra tider genom att lämna dem i återlämningslådan på Mazetti. Om du vill återlämna böcker till biblioteken i Lund och vårt bibliotek inte är öppet, kontakta biblioteket vid Musikhögskolan eller CRC, i Malmö.

Hur hittar jag boken jag letar efter?

Alla böcker på biblioteken vid Lunds universitet finns i den gemensamma bibliotekskatalogen LUBcat. Det finns även en nationell bibliotekskatalog med alla Sveriges biblioteks samlade material. Denna katalog kallas för Libris. Om du söker en bok som inte finns i vår bibliotekskatalog så kan du söka efter boken i Libris och be biblioteket göra ett så kallat fjärrlån från ett annat bibliotek i Sverige. Om du hittar en bok i vår katalog som inte finns på Konsthögskolans bibliotek så kan du själv beställa boken i LUBcat genom att trycka på ”beställa” i söklistan. Tänk på att boken du söker kan vara en foliant och är då inte inlagd i katalogen och kan heller inte lånas hem. Sök därför även på dessa hyllor i biblioteket.

Vilka böcker kan jag låna?

Om du är student vid Konsthögskolan så är de flesta böcker möjliga att låna, men några av böckerna kan vara referenslitteratur och kan då bara läsas på plats i biblioteket. 

Studiolån innebär att studenter kan låna böcker och kataloger (på hyllorna Ibz och Ii i biblioteket) under en kort, begränsad tid och då använda som referenslitteratur i sin egen studio. Böckerna ska hållas inom skolans lokaler och måste finnas tillgängliga om någon annan behöver dem. För studiolån är lånetiden 7 dagar.

Hur lång är låneperioden?

Låneperioden är 28 dagar för hemlån, 7 dagar för studiolån och 7 dagar för lån av videofilmer (konstfilmer måste ses på plats). Dina lån kan bli förlängda om ingen annan person väntar på att få låna boken/filmen efter dig. Det görs maximalt 5 automatiska omlån (gäller ej film) om ingen väntar på materialet.

Vad händer om jag inte återlämnar materialet i rätt tid?

Om du inte återlämnar materialet i tid kan du bli avstängd från att låna tills dess att du har återlämnat det försenade materialet. När lånetiden närmar sig sitt slut kommer ett påminnelsemejl att nå dig. När materialet är återlämnat så kan du låna som vanligt igen.

Kom ihåg att du är ansvarig för allt material du lånar från biblioteket!

Detta betyder att du är skyldig att ersätta material om du förlorar eller skadar materialet. Att stryka under och göra antecknar i böckerna är inte tillåtet. Att vid upprepade tillfällen missköta sina lån kan leda till avstängning. Var därför alltid aktsam med det material du lånar från biblioteket.

Välkommen att kontakta biblioteket om du har några frågor.

Om du är synskadad, har läs- och skrivsvårigheter eller annat läshinder som gör att du inte kan läsa tryckta böcker, har du möjlighet att få låna den litteratur du behöver som talböcker.

Läs mer här

TorTalk
TorTalk är en mjukvara som läser upp all skärmtext för dyslektiker och alla som vill ha ett alternativ till ögonläsning. Den finns för Mac, Windows och Windows tablets.

Ladda ner TorTalk här

För att nå kvalitetsmålen inom utbildning och forskning krävs ändamålsenlig infrastruktur och stödverksamhet.

(Ur Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026)

BAKGRUND OCH SYFTE

Utgångspunkten för vår bibliotekspolicy är Lunds universitets strategiska plan, strategisk plan för Konstnärliga fakulteten och Strategisk plan för Musikhögskolan i Malmö. Dessa dokument anger hur vår biblioteksverksamhet ska se ut och vad vi ska prioritera. Bibliotekens erbjudande går sakta men säkert från att ha varit en servicefunktion till att bli en alltmer integrerad del av utbildning och forskning. Detta gäller både för samlingar, lokaler och personal. Vi måste använda våra resurser på bästa sätt och ständigt fundera på samordning och samarbete mellan de tre biblioteken. Vår yttersta strävan är att erbjuda ett jämlikt biblioteksstöd till hela fakulteten. Då ekonomin är alltmer ansträngd är det av största vikt att det finns en gemensam syn mellan uppdragsgivare och verksamhet vilka tjänster och nivån på dem som användarna ska erbjudas. I detta policydokument anges vad man kan förvänta sig av bibliotekens verksamhet, men också vad som är önskvärt när det gäller bibliotekens utveckling på längre sikt. Syftet med bibliotekspolicyn är att skapa ett ramverk för fakultetens biblioteksverksamhet som vi kan använda i dialogen med våra användare och uppdragsgivare.

INFORMATION OCH UNDERVISNING

En del av bibliotekshandledningen sker i det dagliga arbetet i informationsdisken som bemannas av bibliotekens personal. Där får besökare hjälp med informationssökning, på internet, i bibliotekskataloger och andra elektroniska söktjänster. Bibliotekarien ska i sin pedagogiska roll, visa användaren hur man söker snarare än att söka åt denne. Bibliotekets användare har rätt till undervisning i informationssökning som korresponderar med deras behov som lärare, studenter, doktorander och forskare. Vill de ha en mer djupgående handledning i aktiviteter som rör informationskompetens, det vill säga informationssökning, publiceringsstrategier, källkritik och referenshantering, så erbjuds detta vid olika tillfällen – både individuellt och i grupp. Alla tre biblioteken håller biblioteksundervisning och introduktioner för alla nya studenter. I samband med att grundutbildningens examensarbeten skrivs erbjuds fördjupade handledningsträffar, seminarier och workshops. Dessa tillfällen initieras av kursansvariga. Studenterna har även möjlighet att boka enskild handledning som fokuserar på informationssökning i valt ämne. Doktorander och forskare får genomgångar vid behov och biblioteket erbjuder handledning i grupp i anslutning till seminarier. Detta initieras också av kursansvarig eller motsvarande. Den enskilde forskaren kan också vända sig till biblioteket för att boka ett separat möte med en bibliotekarie. Målet är att lärare, forskare, studenter och personal vid Konstnärliga fakulteten ska få tillfälle att lära sig använda de resurser som tillhandahålls av Lunds Universitet. Bibliotekens användare har genom universitetet tillgång till ett stort antal databaser, elektroniska tidskrifter och andra e-resurser genom söktjänsten LUBsearch. Biblioteken vid Konstnärliga fakulteten använder sig i sin undervisning av ämnesinriktade och speciellt utformade digitala guider.

ELEKTRONISK REGISTRERING OCH PUBLICERING

Biblioteken stödjer elektronisk registrering och publicering av forsknings- och utvecklingsarbeten, examensarbeten och dylikt som görs av forskare, lärare och studenter vid Konstnärliga fakulteten. Universitetet tillhandahåller tjänster där man kan registrera och tillgängliggöra detta – LUCRIS för forsknings- information och LUP Student Papers för studentuppsatser. Användarna ansvarar själva för att registrera sina publikationer medan biblioteken granskar allt som lagts in. Biblioteken erbjuder också handledning i hur systemen används. Vid Lunds Universitet är det obligatoriskt att registrera sina forskningspublikationer och man rekommenderas att om möjligt ladda upp fulltexten och göra den fritt tillgänglig. Lunds universitets publiceringspolicy uppmanar alltså forskare att i möjligaste mån publicera som open access vilket innebär att forskningsresultaten blir fria att läsa och ladda ner. Detta för att öka forskningens synlighet, användning och genomslag. Inför lanseringen av LUCRIS lades mycket arbete på att anpassa inmatningsfälten för konstnärlig forskning. Detta för att optimera den elektroniska registreringen enligt Swepubs riktlinjer och den konstnärliga forskningens specifika behov. Att fakultetens registreringar kommer väl ut i systemen är viktigt för framtida utvärderingar av universitetet.

TILLGÄNGLIGHET

Det ska vara lätt och bekvämt att komma åt och använda bibliotekens samlingar. Det sker genom välplanerade lokaler och generösa öppettider, genom kataloger som är enkla att använda och genom praktiska rutiner för att låna. Via Lunds universitets biblioteks boktransport är allt som är tillgängligt för utlån vid något av universitetets bibliotek möjligt att beställa och låna vid något av fakultetens bibliotek. Monografier och kursböcker är tillgängliga för utlån till alla med giltigt lånekort inom Lunds universitets bibliotek, i nuläget med undantag för Konsthögskolans bibliotek och material som noter och cd på Musikhögskolans bibliotek. Det är också möjligt att få tillgång till material från andra bibliotek, så kallade fjärrlån. Fjärrlån är dock endast möjligt för studerande och personal vid respektive bibliotek inom den Konstnärliga fakulteten. Upprepade fjärrlåns-beställningar på samma material betraktas som inköpsförslag. Biblioteken ska ägna speciell uppmärksamhet åt användare med särskilda behov. Alla studenter som har behov av anpassad litteratur på grund av en funktionsvariation kan bland annat få förlängd lånetid, hjälp med nedladdning av talböcker eller inläsning av kurslitteratur. I samarbete med Pedagogiskt stöd vid Lunds universitet, kan man som student få hjälp med olika hjälpmedel såsom talsyntes och rättstavningsprogram. Lunds universitets bibliotek ansvarar också för ämnesguiden läs- och skrivstöd. Bibliotekens webbplatser ska vara fördomsfria och tillgängliga för alla användare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

FÖRVÄRV OCH DONATIONER

Biblioteken köper böcker, e-medier, tidskrifter och andra media för att tillfredsställa skilda behov hos användarna inom den konstnärliga fakulteten. Ljudinspelningar och filmer införskaffas endast i undantagsfall, då sådana kan hittas i databaser som finns på biblioteken. Inköpen sker i nära samverkan med användarna. Samtidigt bevakar biblioteken, på eget initiativ, utgivningen av material inom fakultetens verksamhetsområden. Konstnärliga fakultetens bibliotek tar emot de donationer som fakultetsbibliotekarien i samråd med ämnesbibliotekarien uppskattar ger ett mervärde till samlingarna. En förutsättning är att biblioteket fritt får disponera materialet utan restriktioner från givaren. Då det ofta är ett tidskrävande moment att gå igenom donationer och göra dem tillgängliga för bibliotekets användare ska uppskattad arbetstid förhållas till kostnaderna för att förvärva material på annat sätt.

Konstnärliga fakultetens bibliotekspolicy